Тестови задачи и забавни игри по География и икономика за 7 клас. По старата програма (употребяван)

Тестови задачи и забавни игри по География и икономика за 7 клас (употребяван)
Автор: Р. Пенин
Издателство: Булвест 2000
Година: 2008

3.15 лв.

Описание

Предложените тестови задачи и забавни игри по география и икономика за 7. клас имат за цел да улеснят усвояването на учебния материал и практическото му приложение. Важен момент във всяко обучение е съпоставянето на съответните педагогически цели с нивото на постигнатите резултати. Използването на традиционни и съвременни учебно-педагогически методи и похвати изисква творчески елемент в поднасянето, усвояването и оценяването на учебния материал. Това са водещи моменти, заложени в учебния комплект по „География и икономика“ за 7. клас на издателство „Булвест 2000“.
Авторите на настоящите тестови задачи и забавни игри, съобразявайки се с ДОИ на МОН, са разработили разнообразни по тип, съдържание и цели тестови задачи, забавни игри и др. Всички те са подчинени на целите на обучението по география и икономика за 7. клас. Последователността на задачите в сборника следва съдържанието на учебника за този клас. Той е особено важен за усвояването на географското познание в областта на регионалната, физическата (природната) и социално-икономическата география. Географията на континентите и океаните позволява, от една страна, прилагането на вече усвоените знания и умения от предшестващите 5. и 6. клас, а от друга, задълбочаване на знанията и практическо прилагане на уменията чрез различни по тип и съдържание тестови задачи и игри. В този смисъл появата на сборника би улеснила постигането на своеобразните педагогически и дидактически цели на учителя по география. Проверката на знанията чрез задачи със структуриран и полуструктуриран отговор е надеждно средство за отстраняване на дадени прояви на субективизъм. Задачите, в които се изисква репродуктивна мисловна дейност, като цяло са ограничени и целят проверяването на географските емпирични знания. Задачите в сборника позволяват и самооценката на ученика. Занимателните задачи, от типа на кръстословиците, мотивират учениците за задълбочаване на географското знание, като същевременно разширяват кръгозора им.
Съдържанието на задачите е твърде разнообразно. Някои от тях проверяват географското знание за географските обекти, тяхното местонахождение в пространството, респективно на картата и глобуса; други задачи са свързани с географските закономерности и тяхното проявление в съответните континенти или със сравняване на природните ресурси, като се търси общото и различното между тях. Особено внимание се отделя на задачите с екологична проблематика: влиянието на човека върху природната среда. По форма задачите са за допълване, със или без изборни структурирани отговори, задачи със свободен отговор, анализ на географски текст и пр. Използвани са интересни илюстрации (фотографии, карти, схеми, таблици и диаграми) и др. Всичко това носи ценна географска информация, която ще помогне на учениците при усвояването на нови и задълбочени знания и умения.
С помощта на сборника след всеки раздел или урок учениците ще могат да отговарят и да решават различни по трудност въпроси и задачи, забавни игри и тестове. Ще имат възможността сами да преценяват в каква степен са усвоили учебното съдържание. При работата с тестовите задачи и забавните игри е необходимо да се използват атласите и картите – неизменните спътници на географското познание.
Поставените въпроси, задачи и тестове са с различна степен на трудност и различно предназначение, което изисква максимално съсредоточаване и прилагане на усвоените географски знания и умения.